DJELATNOSTI UDRUGE

Udruga djeluje samostalno i neovisno obavljanjem sljedećih djelatnosti:
 • organiziranjem i provođenjem osnovne i dodatne obuke za izmiritelje te obuke za trenere izmiritelja,
 • organiziranjem i provođenjem obuke za izmiritelje i druge zainteresirane osobe u zemlji i inozemstvu,
 • organiziranjem i provođenjem obuka izmiritelja i drugih zainteresiranih osoba za različite vrste sporova (obiteljski, radni, potrošački, trgovački, politički i dr. sporovi),
 • organiziranjem i provođenjem obuka za sve zainteresirane osobe o znanjima, vještinama i tehnikama o socijalnom dijalogu, upravljanju konfliktima, komunikacijskim, pregovaračkim i drugim srodnim znanjima i vještinama, razmjenom i stjecanjem znanja, iskustava i ideja s članovima i nečlanovima Udruge i suradnjom sa sličnim udrugama i institucijama u zemlji i inozemstvu,
 • trajnom obukom članova udruge i izmiritelja, organiziranjem predavanja, seminara, okruglih stolova, radionica, savjetovanja i konferencija,
 • savjetodavnim i prevencijskim radom s osobama kojima je potrebna pomoć u unapređenju njihovih odnosa, sprječavanju i rješavanju konflikata i sporova,
 • pružanjem usluge mirenja svima koji konflikte i sporove žele riješiti na miran način,
 • uključivanjem u rad Udruge kvalificiranih izmiritelja čiji će se rad trajno pratiti i unaprjeđivati, praćenjem poštivanja Etičkog kodeksa Udruge od svih njenih članova i izmiritelja,
 • organiziranjem obuka iz svih disciplina srodnih mirenju (komunikacijske vještine, upravljanje konfliktom, pregovaranje i dr.)
 • promocijom i zagovaranjem mirenja s ciljem primjene u svim područjima društvenog života u Republici Hrvatskoj, počevši od vrtića i škola, pa do državnih i međudržavnih odnosa, posebno promocijom mirenja među mladima, i domovima umirovljenika,
 • suradnjom u promociji mirenja s tijelima javne vlasti, javnim institucijama, nevladinim organizacijama i medijima te kroz socijalne mreže
 • izdavanjem letaka, brošura, biltena i drugih promotivnih i edukacijskih materijala,
 • izdavanjem publikacija u vezi s mirenjem i izradom priručnika za obuku izmiritelja, organiziranjem intervizije i supervizije u svrhu unapređenja kvalitete mirenja i stručnosti izmiritelja,
 • promicanjem i zagovaranjem mirenja u inozemstvu,
 • predlaganjem zakonskih rješenja u vezi s mirenjem,
 • slobodnim sudjelovanjem u javnom životu, razvoju, praćenju, provođenju i vrednovanju javnih politika na područjima djelovanja Udruge te u oblikovanju javnog mnijenja kroz izražavanje vlastitih stajališta, mišljenja i poduzimanju inicijativa o pitanjima od interesa za opće dobro,
  Udruga obavlja slijedeće gospodarske djelatnosti:
 • provodi postupke mirenja,
 • provodi obuke za izmiritelje i druge oblike edukacija za izmiritelje i druge zainteresirane osobe,
 • organizira konferencije,
 • izdaje zbornike radova i druge stručne knjige i publikacije.
Gospodarske djelatnosti, ne mogu se obavljati radi stjecanja dobiti. Ako u obavljanju gospodarske djelatnosti udruga ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora sukladno Statutu udruge koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih Statutom.